0512 54 53 44

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingesteld beleidstoetsend orgaan. De MR moet op een aantal terreinen aan het bestuur advies uitbrengen. Op sommige beleidsvoorstellen dient de MR instemming te geven. Soms is die instemming van de hele MR vereist, in bepaalde specifieke gevallen heeft de oudergeleding, dan wel de personeelsgeleding, afzonderlijk instemmingsrecht.
Voor vragen, suggesties of andere zaken kunt u terecht bij ieder willekeurig lid van de MR. Hieronder vindt u de samenstelling van de medezeggenschapsraad, de taken en de notulen.

De vereniging PCBO Smallingerland kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze houdt zich vooral bezig met beleidsvoorstellen die voor alle scholen gelden, zoals bijvoorbeeld het personeelsbeleid.