0512 54 53 44

Ouderbetrokkenheid

‘Ouderbetrokkenheid’ is een speerpunt binnen onze schoolvereniging en dus ook binnen onze school. Studiemomenten voor het team, themavergaderingen, ouderavonden, een ‘klankbordgroep ouderbetrokkenheid’ (om de betrokkenheid in de planperiode 2015 – 2019 te monitoren en op de agenda te houden). Duidelijk is dat we over participatie weinig te klagen hebben. Wekelijks zetten zo’n 60 ouders zich in voor de school (bibliotheek, inrichting, luizen, zwemmen, schoolreis, computeren, lezen , knutselen, etc). De ouderbetrokkenheid en -verantwoordelijkheid gaan we de komende vier jaar meer vorm geven. U als ouder wordt maximaal betrokken bij het ontwikkelingsproces van uw kind. Het gaat daarbij niet alleen om onderwijs maar ook de verdere ontwikkeling van uw kind. In dit kader is een ander speerpunt, de PR met daaraan gekoppelde communicatie, ondersteunend.