0512-545344
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
100%
min
47%

Meedenken, meedoen.....

PCBO De Voorde heeft, zoals wettelijk verplicht, een Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 4 vertegenwoordigers van ouders en 4 vertegenwoordigers van (onderwijzend) personeel en zij heeft mede zeggenschap over beleidszaken t.a.v. de school.

In het kort is de taak van de MR om de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) op te volgen. Voor de geïnteresseerde is meer info hierover te vinden op http://www.infowms.nl/. Ook de daadwerkelijke wet tekst (alle artikelen) is daar te vinden. In deze wet is geregeld dat ouders en personeel de volgende rechten hebben:

  • Informatierecht: De directie is verplicht om aan de MR informatie te verstrekken die zij redelijkerwijs nodig heeft voor het vervullen van haar taken. Denk hierbij bv. aan begroting, jaarverslagen, etc.
  • Adviesrecht: Voor verschillende onderwerpen heeft de MR, dan wel het ouder- of personeelsdeel van de MR het recht om advies te geven aan de directie. Denk hierbij aan organisatiewijzigingen, het aangaan van samenwerkingen, etc.
  • Instemmingsrecht: Voor verschillende onderwerpen heeft de MR, dan wel het ouder- of personeelsdeel van de MR het recht om instemming te geven aan de directie. Dit recht is bindend, dus als de MR niet instemt, kan het beleid niet worden uitgevoerd en/of moet worden teruggedraaid. Denk hierbij aan schooltijd wijzigingen, ouderbijdrages, etc.

Zitting nemen in de MR is voor ouders vrijwilligerswerk. De zittingstermijn is vier jaar, maar leden kunnen besluiten zich opnieuw verkiesbaar te stellen. Ouders kiezen de oudergeleding door middel van een verkiezing op het moment dat er een vacature is ontstaan.

De stichting PCBO Smallingerland e.o., waartoe onze school behoort, heeft ook een GMR: een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waarin alle scholen van de vereniging zijn vertegenwoordigd. Zij hebben dezelfde rol als de MR, maar dan gericht op verenigingsbreed terrein (ook geheel volgens beschreven in de eerder genoemde WMS). Daarnaast heeft de Holding Adenium waar PCBO Smallingerland e.o. toe behoort ook een GMR waarin op bovenschoolsniveau, voor beide dochters van de holding, dezelfde medezeggenschap wordt uitgeoefend.

De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. De data staan op de jaarkalender vermeld (zie documenten). De vergaderingen van de MR zijn openbaar, ‘tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van een derde van de leden zich daartegen verzet’. De behandeling van het desbetreffende onderwerp vindt dan in een besloten vergadering plaats. Ouders die punten willen indienen voor de agenda kunnen zich tot de voorzitter wenden. De agenda wordt één week voor de vergadering ter inzage op het prikbord gehangen.

U kunt via mr.devoorde@pcbosmallingerland.nl in contract komen met de voorzitter van de medezeggenschapsraad, Rindert de Jong.