0512 54 53 44

Hier gaan we voor

In ons vierjarenplan 2015 - 2019 hebben we uitgesproken dat in 2019 drie grote thema’s nader uitgewerkt zullen zijn: identiteit, toekomst en wereldschool. Van deze drie speerpunten zijn onderstaande borden gemaakt. Ze hangen zichtbaar in de school.

Hier gaan we voor

VoordeIdentiteit

Natuurlijk gaat het hier over onze christelijke identiteit, maar ook over de identiteit van onze kinderen. Van úw kind dus. Hoe wil uw kind door deze wereld lopen? Waaraan wil uw kind herkenbaar zijn? Samen met de ouders willen we onze kinderen begeleiden naar een leven waarin ze trots op zichzelf durven zijn. Een leven waarin ze rechtop mogen lopen. Kinderen die een opbouwende, samenbindende rol willen spelen in hun klas, in hun gezin en in hun omgeving.

- We werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van kanjerbeleid; om (Bijbelse) waarden naadloos in te vlechten in dagelijks gedrag en houding.
- We werken met een gekozen leerlingenraad, voor maximale invloed van kinderen op het beleid.
- We werken aan het bevorderen van eigen regie van kinderen op onderwijsdoelen en gedragsdoelen en we hebben het met kind en ouders over de vorderingen hiervan. We benoemen de successen en struikelblokken en passen individuele trajecten aan.
Wilt u zo met uw kind en de school werken aan de vorming van uw kind? Dan bent u ‘Voorde identiteit!’

VoordeToekomst

In 2015-2016 zijn iPads in ons onderwijs geïntroduceerd. Tot en met groep 5 werken de kinderen hiermee op school en vanaf groep 6 krijgen de kinderen een eigen iPad in bruikleen mee naar huis.
Wij zijn ons ervan bewust dat wij, als we kijken naar hoe snel de ontwikkelingen de afgelopen 20 jaar zijn gegaan, onze kinderen opleiden voor banen die nu nog niet eens bestaan. Dat betekent dat we als school creatief moet durven omgaan met eigen mogelijkheden, voorop lopen bij nieuwe ontwikkelingen én dat kansen zien en benutten. Dát is wat we vervolgens aan onze kinderen meegeven. Kinderen nemen zo verantwoordelijkheid voor zichzelf, de ander en de wereld. Verantwoord internetgedrag, hoofd- en bijzaken onderkennen, denken in mogelijkheden. Dat is werken aan de toekomst. ‘VoordeToekomst’ dus!

VoordeWereld

Als je na 8 jaar afscheid neemt van De Voorde willen we dat je zegt: ‘dit was voor mij een Wéreldschool!’ Omdat het er veilig was, omdat je er mocht zijn wie je bent en omdat er bevlogen en inspirerende meesters en juffen werken die je vertrouwen hebben gegeven, je mogelijkheden hebben willen ontdekken, je verder hebben geholpen en eerlijk tegen je waren.
Maar ‘Wereldschool’ betekent ook op dat we een school willen zijn waar kinderen naar de onderwerpen toe gaan. Als in een les bijvoorbeeld een bakker wordt besproken, dan is de eerste gedachte: hoe komen we met onze groep zo snel mogelijk in een bakkerij! Zodat we samen luisteren, zien, voelen, proeven, ervaren. Zo leren kinderen hoe groot en veelzijdig onze wereld is en hoeveel te ontdekken valt!

Door open te staan voor de wereld leren kinderen om voor zichzelf op te komen en, tegelijkertijd dat je ontwapenend ongewapend kunt zijn. Hierdoor krijgen ook anderen de ruimte en komen zij ook tot hun recht.
Bent u ook voor zo’n wereld? Dan bent u voor de VoordeWereld!